Przynęty na pstrąga

Dragon sprzęt wędkarski

Dragon sprzęt wędkarski

Witamy na forum wędkarskim FORS, Gość
Login: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK

MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/10/25 13:45 #20971

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 1378
 • Podziękowań: 575
Zamiast wstępu zamieszczam tekst listu otwartego dr Żurka z PAN do Ministra Środowiska. 5 listopada w większości miast wojewódzkich w Polsce o godzinie 12 odbędzie się manifestacja wędkarzy i ekologów popierających ten list.
List otwarty do Ministra Środowiska (Załącznik 1)

Kraków 1 lipca 2009 r.
Minister Środowiska
Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Mając na uwadze


Ochronę polskich wód, które traktujemy jako nasze dziedzictwo

Zobowiązanie Polski wobec UE do osiągnięcia dobrego stanu polskich wód

Świadomość, że rzeki i wody stanowią także środowisko przyrodnicze

Brak edukacji ekologicznej całej generacji decydentów, o czym świadczą ich decyzje i
dane GUS

Brak przełożenia współczesnej wiedzy o środowisku na prawidłowe decyzje
zarządzających oraz

29 innych powodów,
oraz działając w oparciu o art. 227 i następne Kodeksu postępowania administracyjnego

Wzywamy do wprowadzenia w trybie pilnym

moratorium na budowę małych elektrowni wodnych

z unieważnieniem pozwoleń już wydanych włącznie.

Nadto wnosimy o przekazanie niniejszego listu wszystkim wojewodom i
starostom, na których obszarach właściwości zlokalizowane są małe elektrownie wodne, celem
rozważenia przez te organy możliwości wszczęcia z urzędu postępowań administracyjnych,
prowadzących do uchylenia
wydanych już decyzji o pozwoleniu na budowę takich elektrowni.


Elektrownie wodne wiążą się nieodłącznie z budową stopni piętrzących. Obecnie wg danych
GUS posiadamy ponad 674 takich elektrowni powodujących zniszczenie ekosystemów
wodnych na tyluż odcinkach rzek. Po stronie korzyści elektrownie te dają nieistotną w skali
kraju ilość prądu – ok. 0.49%. Obiekty te są powodem ogromnych strat dla środowiska i
generują koszty, którymi obarczane jest społeczeństwo. Wiele rodzajów tych strat nie można
nawet środowisku zrekompensować.

Formę moratorium zastosowała Szwecja od roku 1987. Hiszpania po zapytaniu Komisji
Europejskiej, jak elektrownie wpłyną na obszary podlegające ochronie Dyrektywą Siedliskową
zdecydowała o zastosowaniu moratorium i w rezultacie, w roku 2005 wszystkie pozwolenia
zostały cofnięte. Kraje europejskie praktycznie wycofały się już z budowy nie tylko MEW, ale
i zbiorników zaporowych. Nasilająca się praktyką jest obecnie burzenie zapór, nie tylko tych
małych, kilkumetrowych, ale również dużych – 15 -17 metrowych (np. na Loarze).

Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zapewniła (Art. 4. p. 1 a1. Ramowej Dyrektywy
Wodnej), że wdroży konieczne środki, aby zapobiec pogorszeniu się stanu wszystkich części
wód powierzchniowych. Moratorium jest koniecznym środkiem osiągnięcia tego celu.


List otwarty do Ministra Środowiska

Ponieważ polska rzeczywistość pokazuje, że nie potrafimy uczyć się na błędach innych i
swoich, a nie stać nas na dalsze niszczenie naszego dziedzictwa, sygnatariusze tego listu są
zdania, że te negatywne procesy należy zahamować metodami administracyjnymi. Reakcja
musi być szybka, aby zapobiec nieodwracalnym zniszczeniom powodowanym przez kolejne
MEW. Decydenci zapomnieli, że „Woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy
inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane
jako takie” (cytat z Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Występując przeciwko takiej zabudowie równocześnie akceptujemy zasady zrównoważonego
rozwoju rozumiane w przypadku wód jako zarządzanie i użytkowanie wód i terenów od wody
zależnych w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich bioróżnorodność, produktywność, zdolność
regeneracji, żywotność oraz ich potencjał do zaspokojenia, teraz i w przyszłości stosownych
funkcji ekologicznych, ekonomicznych i społecznych, na poziomie lokalnym, narodowym i
globalnym, i które nie są powodują szkód w innych ekosystemach.

Problem jest niezwykle pilny, ponieważ władze lokalne nie potrafią wydawać negatywnych
uzgodnień takich projektów, a to prowadzi do likwidacji rzek i zamiany ich na stawy
przepływowe ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Problem małych elektrowni wodnych jest ściśle związany z budowlami typu zbiornik
zaporowy, stopień wodny, próg. Ponieważ wszystkie te typy budowli różnią się praktycznie
tylko wielkością, a ich negatywne oddziaływania tylko stopniem nasilenia, zostaną podane
łącznie.

Przypominamy, dlaczego zabudowy poprzeczne są szkodliwe i generują całe łańcuchy
przyczynowo skutkowe dalszej degradacji rzek. Opinie nasze są zbieżne z opiniami Światowej
Komisji ds. Zapór (WCD). Nie można mieć dłużej dających się usprawiedliwić wątpliwości, co
do pięciu kluczowych punktów:

1.
Aby korzyści generowane przez poprzeczną zabudowę rzek zostały osiągnięte,
przesiedleńcy i społeczności zamieszkujące tereny w dole rzeki, a także podatnicy i
środowisko naturalne płacą cenę nie do zaakceptowania i często w ogóle
niepotrzebną, szczególnie w znaczeniu społecznym i środowiskowym.
2.
Zwrot kosztów inwestycji, podawany w sprawozdaniach dotyczących zapór, jest coraz
częściej kwestionowany.
3.
Zapory budowane w celach przeciwpowodziowych są skuteczne przy małych
wezbraniach. Przy dużych wezbraniach prowadzą do większej podatności na
niebezpieczeństwo powodzi, gdyż ich obecność stymuluje zagospodarowanie terenów
nadal objętych ryzykiem powodzi. Zbiorniki zaporowe potęgują zniszczenia
powodziowe przez wydłużenie czasu trwania dużych przepływów geomorfologicznie
skutecznych, umożliwiają także generowanie przepływu większego od docierającego
do zbiornika.
4.
Po zbilansowaniu można stwierdzić, że wpływ zapór i zbiorników zaporowych na
środowisko jest w większym stopniu negatywny niż pozytywny i że w wielu
przypadkach prowadzi on do poważnych i nieodwracalnych strat gatunków i
ekosystemów.

List otwarty do Ministra Środowiska

5.
Baza Informacyjna WCD wskazała, że przyszłe pokolenia prawdopodobnie będą miały
nieproporcjonalnie duży udział w społecznych i środowiskowych kosztach budowy
zapór wodnych, bez otrzymania współmiernego do tych kosztów zysku z korzyści
ekonomicznych. Polski przykład: Zapora Włocławek – zyski z prądu czerpie prywatna
spółka, koszty (ponad 50 mln zł) ponosi podatnik za pośrednictwem właściciela
zbiornika RZGW, a mimo to, rzeka poniżej nie otrzymuje rekompensaty w postaci
żwirów utraconych blokadą ich naturalnego transportu.
Naruszenie zobowiązań Państwa Polskiego

6.
Polska, jako członek UE przestrzegający jej praw, deklaratywnie zgodziła się i
zapewniła, że: dla wód powierzchniowych osiągnięty zostanie najlepszy możliwy stan
ekologiczny i chemiczny… (Art. 4. p. 5b. RDW). Na rzekach z MEW niemożliwe staje
się osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego.
7.
Polska zapewniła, że wdrożyła konieczne środki, aby zapobiec pogorszeniu się stanu
wszystkich części wód powierzchniowych, (Art. 4. p. 1 a1. RDW). Obecna zgoda na
MEW jest sprzeczna z tym zapewnieniem.
Wszelkie stopnie, progi i zapory doprowadzają do:

8.
Utraty lasów nadrzecznych i siedlisk dzikich zwierząt, straty całych populacji oraz
degradacji obszarów zajętych przez cofki zbiorników.
9.
Obniżenia różnorodności biologicznej w środowiskach wodnych, ograniczenia
rybołówstwa powyżej i poniżej zapory, zaniku ekosystemów terenów zalewowych,
podmokłych i ujść rzek poniżej zapory wraz z przyległymi do nich ekosystemami
morskimi oraz
10. W przypadkach usytuowania wielu zapór na
tej samej rzece - skumulowanego
oddziaływania na jakość wody, naturalne wylewy oraz faunę i florę.
11. Braku respektowania wcześniejszych uzgodnień przez właścicieli zbiorników/stopni
wodnych. Przykład polski: MEW zbudowane w Koniówce i Podczerwonem na
Czarnym Dunajcu, oraz w Szaflarach na Białym Dunajcu, gdzie okresowo cała woda
idzie na turbiny.
Szczegóły z polskiej praktyki.

12. Inwestorzy MEW/zbiorników zaporowych wprowadzają w błąd społeczeństwo.
Wyłącznie dla prywatnego interesu wykorzystają i niszczą dobro społeczne, jakim są
rzeki. Społeczeństwo ponosi koszty, natomiast zyski uzyskuje inwestor. MEW nawet
nie generują miejsc pracy – pracują automatycznie. Inwestorzy nie realizują
wcześniejszych uzgodnień i zobowiązań. Potwierdza to raport światowej komisji zapór
wodnych WCD.
13. Organy państwa nie są zdolne egzekwować od inwestorów deklarowanych warunków
eksploatacji i zabezpieczeń.
14. W roku 2007 hydroenergetyka zawodowa posiadała 114 MEW a energetyka
niezawodowa 560. (GUS 2008 Ochrona Środowiska) Zainstalowana moc wynosiła
odpowiednio 140.2 MW i 73.3 MW. Oznacza to 0.12 % udział niezawodowej
hydroenergetyki w produkcji całkowitej energii, przy równoczesnym zniszczeniu 560
odcinków rzek. Łącznie 674 MEW zniszczyło 674 odcinków rzek przy udziale w
produkcji prądu 0.49%. Zatem koszty środowiskowe są większe niż zyski.

List otwarty do Ministra Środowiska

15. Obiekty MEW
albo nie są zaopatrzone w przepławki albo są to przepławki
„administracyjne”, niedziałające. Przykład to MEW Mokrzec na Wisłoce: wejście do
przepławki z powietrza powyżej lustra wody. Przepławki nie zapewniają drożności
rzeki w dół.
16. Wysiłki łagodzące oddziaływania stopni, progów i zbiorników z reguły zawodzą.
17. Jedyną drogą migracji ryb w dół rzeki jest przejście przez turbiny. Kończy się to
zniszczeniem 40-80 % populacji ryb wracających na tarło do morza po przejściu przez
jedną elektrownię. Przy kaskadzie praktycznie cała populacja ginie.
18. Zniszczenie możliwości migracji łososia, troci, certy, minoga morskiego niszczy dobry
stan ekologiczny rzek i morza. Ryby te są ważnym elementem w morskim łańcuchu
pokarmowym – w ich diecie jest ponad 140 gatunków.
19. Fragmentacja rzeki jest jednym z kluczowych wpływów na wodny ekosystem.
Wszelkie typy zabudowy poprzecznej są szkodliwe dla środowiska rzecznego z powodu:

20. Likwidacji i zmniejszenia erozji bocznej stanowiącej źródło materiału wleczonego.
Powoduje to nasilenie erozji wgłębnej w rzece.
21. Rzeki wcięte głęboko w dno doliny w okresach powodziowych zwiększają swą siłę
erozyjną
22. Wcięcie koryt powoduje obniżenie retencji dolinowej (w obszarze zalewowym) i
aluwialnej wód wezbraniowych,
23. Obniżenia lustra wód gruntowych w dolinie, szkodliwego dla łęgów nadbrzeżnych,
które muszą być okresowo zalewane,
24. Zmiany w ekosystemach nadbrzeżnych i od wody zależnych (np. usychanie dębów w
Puszczy Niepołomickiej, obszar Natura 2000),
25. Przerywania ciągłości rzeki. Tym samym eliminowane są gatunki dwuśrodowiskowe i
migrujące rzeką (potamodromiczne)
26. Likwidacji naturalnego układu bystrz i plos w rzece koniecznego dla ryb reofilnych.
Następuje wówczas eksterminacja tych gatunków.
27. Spowolnienia przepływu powodującego zamulenie żwirów dennych i likwidację
naturalnych tarlisk ryb litofilnych. Ikra dusi się. Prowadzi to do eksterminacji tych
gatunków
28. Zmniejszenia wahań przepływów (w tym także tzw. przepływ biologiczny) zabójczego
dla organizmów wodnych ewolucyjnie przystosowanych do cyklu niskich i wysokich
stanów wód.
29. Zmiany reżimu termicznego, tlenowego i chemicznego. Małe stopnie powodują wzrost
temperatur do wartości śmiertelnych dla niektórych ryb (przykład Raby i pstrąga).
Większe zrzucają wody zimne, niedotlenione z wysokimi koncentracjami manganu, co
jest śmiertelne np. dla lipienia. Zmieniony reżim termiczny uniemożliwia tarło o
właściwej porze roku.
30. Rozkład materii organicznej w osadach niecki zbiornika generuje niekiedy znaczne
ilości metanu (jeden z gazów cieplarnianych).
Perspektywy wg. projektów Planu Gospodarowania Wodami nie zmierzają do poprawy

W Polsce istniało na koniec roku 2007 (GUS 2008) 18 403 budowli piętrzących. Projekty
Planów Gospodarowania Wodami dla obszaru dorzeczy przedstawione przez KZGW
przewidują bezkrytycznie wybudowanie w dorzeczu Odry 1260 i Wisły 2171 nowych
obiektów! Przekłada się to na planową dalszą dewastację rzek.


List otwarty do Ministra Środowiska

Konkluzja

Brak zrozumienia powyższych argumentów przez władze lokalne uzasadnia nasz wniosek o
zarządzenie bezterminowego moratorium na małe elektrownie wodne.

Lista sygnatariuszy listu w załączniku.

Placówki naukowe instytucjonalnie: 15
Eksperci indywidualnie: 20
Organizacje: 53 organizacje zrzeszające ok. 645 000 osób.
Podpisy obywatelskie 466 osoby, w tym indywidualne 225 i w grupach inicjatywnych 241

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/10/25 15:31 #20977

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 1378
 • Podziękowań: 575
Zainteresowanym, a myślę, że z tego forum kilka osób się zgłosi podaję listę kontaktową:Miasto


OdpowiedzialnyLiderzy


Miejsce


Ilość uczestników

1


Kraków/Małopolskie


Jacek Płachecki,

Tel. 501- 610 155
RZGW Piłsudskiego?

Wisła pod Wawelem?


tak

2


Szczecin/Zachodniopomorskie


Artur Furdyna

Tel 600 889 613


Wały Chrobrego?


tak

3


Warszawa /Mazowieckie


Jacek Bożek

0603 636554
Sejm? MŚ?

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tak

4


Rzeszów /Podkarpackie


R. Depowski


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


tak

5


Wrocław /Dolnośląskie


Ekounia

Kom. 605 037 417 Radosław Gawlik


(071) 344-22-64


6


Katowice/Gliwice Śląskie


Maciej Brudziński

Tel. 507 041472


+ j. bożek
7


Gdańsk/Pomorskie


Artur Wysocki

501 294 0798


Poznań /Wielkopolskie


PKE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-669 997 537

0-603 997 537


Jacek BożekKuligowski

p 061 8290530
9


Olsztyn/ Warmińsko-Mazurskie


Klub Passaria

Jacek Rząsa


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10


Kieleckie/Świętokrzyskie
Maciej Brudziński

Tel. 507 041472

Częstochowa


+48 41 368 07 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kom. 660422232

Dyr. Cz. Grychowski
11


Zielona Góra/ Lubuskie


Pzw W. Zieleniewski

068 453 73 37 ?


Tonder J dyr.

453 73 37

4537335 ziel.


wypracujądecyzję

12


Białystok/ Podlaskie


pzw J. Łucki

085 6752526 czwartek


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


tak

13


Opole/ Opolskie


? 077 4545554

Dyr Swiderski dyr. PZW


Mirek Pukacz Federacja Zielonych tel.: faks: (77) 474-89-99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
14


Lublin/Lubelskie


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Gorczyca Stow. dla Natury i Człowieka

604 432 002.


tak

15


Łódź/ Łódzkie


? j. irzyniec 042 6319207 piątek16


Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie


?A Nicpoń

p. Pszczółkowski


052 371 1342

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Torun pzw


Prez. Purzycki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek
0-56 622-52-92, 0-56 622-36-32

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/10/25 16:25 #20981

 • dmychu
 • dmychu Avatar
Artur Furdyna napisał:
5 listopada w większości miast wojewódzkich w Polsce o godzinie 12 odbędzie się manifestacja wędkarzy i ekologów popierających ten list.

Edit: Przepraszam za zamieszanie, dzwoniłem do Jacka i wszystko jasne... nie da się tego terminu przełożyć. Konferencja jest w czwartek... no trudno.

Kto może być, niech zrobi co w jego mocy by się tam pojawić.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysiek
Ostatnio zmieniany: 2009/10/25 16:41 przez dmychu.

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/10/26 12:37 #21030

 • filip85
 • filip85 Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 257
 • Podziękowań: 29
Trzeba przyznać, że akcja zakrojona na szeroką skalę:) Jeżeli teraz nie uda się powstrzymać zabudowy rzek to kiedy? Wszystko nam wybetonują i wyprostują. Kolega Dmychu już szaleje, przypominając o akcji we wszystkich poczytniejszych tematach, ale warto bo znając życie będzie problem z frekwencją:( Pan dr Żurek podaje, że list podpisało indywidualnie 225 osób, moim zdaniem mogło być lepiej, na szczęście organizację nie zawiodły i myślę, że teraz też nie zawiodą. Także również zachęcam na stawienie się na manifestację!!!

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/10/30 11:20 #21222

 • dmychu
 • dmychu Avatar
Plakat - zaproszenie na manifestację
Format A3
Rozwieszać na uczelniach i sklepach wędkarskich

UWAGA - edytować region i organizatora zależnie od miejsca manifestacji
:)

Pobierz plik wzorcowy:
http://www.dzikierzeki.za.pl/STOP_przegradzaniu_rzek_2_A3_druk_Szczecin.doc

Do dzieła.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysiek

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/10/30 17:50 #21252

 • Endrju
 • Endrju Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Team OSA
 • Posty: 989
 • Podziękowań: 486
Jeżeli jesteście zalogowani na portalach społecznościowych typu Facebook, Myspace czy NK, proponowałbym umieścić tam informację o naszej akcji. Jeśli ktoś 05.11 nie może zjawić się na proteście, niech chociaż postara się jakoś zwrócić na niego uwagę innych użytkowników internetu. Na Facebook'u jest to banalna sprawa - można zamieścić informację w dziale "event" wraz z plakatem i notką.

Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniany: 2009/10/30 17:51 przez Endrju.

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/11/01 07:12 #21301

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 1378
 • Podziękowań: 575
Niezależnie od udziału w manifie warto teraz zbierać przykłady "pracy"MEW. Źle działające przepławki, ryby "walące" łbem w jazy itp. Im więcej będzie takich zdjęć, filmów itd. tym mocniejsze będą nasze argumenty w debacie, a nieuchronnie do takiej dojdzie....MEW też nie śpią, zwerbowali kilku naukowców "swego" wyznania i płodzą bzdury.....na przykład na poparcie Nieszawy.....
Jednocześnie min skarbu min gospodarki i KZGW podpisali deklaracje wspierania hydroenergetyki 27 10 2009!!!!! Bez licznej manify zrobią swoje.....

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/11/04 13:56 #21428

 • filip85
 • filip85 Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 257
 • Podziękowań: 29
Panie Arturze, mógłby Pan napisać jak to ma wyglądać w Szczecinie. Zbieramy się jutro na 12.00 przed Ładogą i ...

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/11/05 23:43 #21532

 • dmychu
 • dmychu Avatar
Na youtube jest już manifestacja w Szczecinie:
Pozdrawiam serdecznie
Krzysiek

Odp:MORATORIUM NA ZABUDOWĘ I REGULACJE RZEK 2009/11/05 23:59 #21533

 • filip85
 • filip85 Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 257
 • Podziękowań: 29
Szkoda, że nie ma całej wypowiedzi Pana Furdyny, piękny monolog wygłosił Pani redaktor, która na początku wydawała się być zdziwiona faktem, że ekolodzy protestują przeciw "czystej", odnawialnej energii z MEW, która jest wolna od tego demonicznego CO2. Na szczęście później chyba zrozumiała o co toczy się walka i kto ma w niej rację:)
Moderatorzy: Ediit, Tarkowski
Time to create page: 0.175 seconds