Robinson - sprzęt wędkarski

Przynęty na pstrąga

Miejsce na Twoją reklamę na forum wędkarskim

Dragon sprzęt wędkarski

Okulary wędkarskie polaryzacyjne Solano

Witamy na forum wędkarskim FORS, Gość
Login: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 17:24 #141534

 • marek0l
 • marek0l Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Mowa jest SREBREM, a milczenie złotem.
 • Posty: 1008
 • Podziękowań: 350
Za tę wiadomość podziękował(a): wojti80, Krzysiek Rogalski, J-A-C-E-K

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 17:33 #141536

 • flowhere
 • flowhere Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Każdy łowić może, jeden lepiej, drugi trochę ...
 • Posty: 884
 • Podziękowań: 169
Rybołówstwo rekreacyjne
Art. 90. 1. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:
1) pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla:
a) organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo
b) armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;
2) dowodu uiszczonej opłaty – w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotami, o których mowa w pkt 1 – na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających.
2. W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane posiadać dokument pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres oraz dowód uiszczenia opłaty.
3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1) wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.
Art. 91. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1, zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy;
3) wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
4) nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego – oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana;
5) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
6) wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów;
7) w przypadku organizatora zawodów sportowych – listę uczestników zawodów oraz miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.
2. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, a w przypadku organizatora zawodów sportowych także informację, o której mowa w ust. 1 pkt 7.
3. Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego został objęty planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013, w pozwoleniu określa się obowiązek sporządzenia raportów z połowów rekreacyjnych.
4. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na okres miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.
5. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, w przypadku gdy ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich została wyczerpana, z wyłączeniem pozwoleń, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 lit. a.
Art. 92. 1. Wniesienie opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, uprawnia osobę fizyczną do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres tygodnia, miesiąca albo kolejnych 12 miesięcy od dnia wniesienia tej opłaty.
2. Opłata, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy inspektoratu obsługującego właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.
Art. 93. Rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2) okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
3) rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
4) wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także wskazanie obszarów ich połowów;
5) serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) podmiotów, którym wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
6) nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.
Art. 94. 1. Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3, zawiera:
1) ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
2) datę i obszar prowadzenia połowów;
3) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.
2. Raport z połowów rekreacyjnych sporządza się, w przypadku armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne, po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.
3. Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego w przypadku:
1) organizatora zawodów sportowych – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;
2) armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne – nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.
Art. 95. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:
a) 1/100 wysokości wynagrodzenia – w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b) 1/50 wysokości wynagrodzenia – w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c) 1/20 wysokości wynagrodzenia – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
Art. 96. Zabrania się:
1) używania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi połowowych wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
2) połowu organizmów morskich na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
3) wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku ich nieodpłatnego przekazania placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 18:25 #141542

 • wędkomaniak
 • wędkomaniak Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 563
 • Podziękowań: 155
wysokość opłat o których mowa w art 97 ust. 1 pkt 2 Ustawy
może wynosić nie więcej niż:
36 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów,
73 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów,
180 zł w przypadku rocznego okresu połowów.

poczekajmy jednak na treść Rozporządzenia
Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu www.1479.pzw.org.pl

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 19:12 #141547

 • flowhere
 • flowhere Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Każdy łowić może, jeden lepiej, drugi trochę ...
 • Posty: 884
 • Podziękowań: 169
Art. 94. 1. Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3, zawiera:
1) ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
2) datę i obszar prowadzenia połowów;
3) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.
2. Raport z połowów rekreacyjnych sporządza się, w przypadku armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne, po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.
3. Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego w przypadku:
1) organizatora zawodów sportowych – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;
2) armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne – nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.

Ciekawy jest zapis dotyczący rejestrów połowowych.
Ma go rozpisać szyper przed powrotem do portu, musi napisać, że wszyscy mają limit sztuk zgodny z przepisami (w przeciwnym razie chyba dostanie jakąś reprymendę, mandat za niedopilnowanie tego), powiedzmy że dociera do portu i tam na dzień dobry ma kontrol i wszyscy mają tyle ile wyciągnęli (bo nikt limitów nie przestrzega). W takim przypadku wszyscy dostają mandaty? I wędkarze i armator?
Jeśli tak to będzie rzeczywiście wyglądało i będą takowe kontrole w co wątpię to rynek tej mięsnej turystyki może lekko podupaść. W końcu większość chce by koszt wyjazdu zwrócił się na maksa.
Ostatnio zmieniany: 2015/01/10 19:14 przez flowhere.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 19:12 #141548

Dzięki Marku za tę informację.
Ustawa nie przeszła jeszcze przez Senat i nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a więc jeszcze trochę czasu upłynie zanim wejdzie w życie.
Najważniejsze dla nas przepisy to rzeczywiście art. 90 i następne. Zwracam uwagę na treść art. 95 ust. 1 pkt 2, gdzie zawarta jest delegacja ustawowa dla ministra do wydania rozporządzenia na temat szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, tam zostaną uregulowane wszystkie szczegóły. Pewnie będzie podobne do obecnie obowiązującego. Zakładam, że w rozporządzeniu tym znajdzie się m.in. zakaz wykonywania połowu przy pomocy narzędzi kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb czyli po prostu "na szarpaka".
Istotny jest też art. 127 ustawy:

Art. 127. 1. Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne:
1)bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, lub wbrew warunkom w nim określonym lub wbrew warunkom określonym w art. 94 albo bez wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
2)bez posiadania w czasie jego wykonywania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, albo bez dokumentu tożsamości lub dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
3)niezgodnie ze sposobem i warunkami wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 lub 2,
4)z wykorzystaniem narzędzia połowowego wykorzystywanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, wbrew zakazowi określonemu w art. 96 pkt 1
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności wynagrodzenia.
2. Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku przeznaczenia ich na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Można tylko żałować, że w stosunku do osób wykonujących rybołówstwo rekreacyjne czyli mówiąc prościej wędkarzy nie zdecydowano się na ściganie powyższych naruszeń w trybie karno-wykroczeniowym zamiast w trybie administracyjnym (tak jak jest to obecnie i jak przewiduje to art. 130 ust. 1 tej ustawy). Moim zdaniem uznanie tych zachowań za wykroczenia byłoby lepsze, bo to co się dzieje obecnie (czyli w okresie jesienno-zimowym) na morskich wodach wewnętrznych, administrowanych przez urzędy morskie - przynajmniej w Świnoujściu i okolicach - to jakaś totalna patologia, demonstracyjne wręcz lekceważenie obowiązującego prawa i anarchia prawie jak za czasów saskich. Chyba całe miejscowe menelstwo sterczy w biały dzień z kijami na nabrzeżach, nawet tych objętych sezonowym zakazem połowu i tnie na szarpaka okonie i sandacze bez względu na wymiar, przy całkowicie biernej postawie OIRM. Gdyby to były wykroczenia, Policja mogłaby ich gonić i karać mandatami, a w skrajnych przypadkach kierować wnioski do sądów. Z uwagi na skalę i powszechność tego patologicznego zjawiska byłby to sprawniejszy i skuteczniejszy sposób walki niż prowadzenie wobec każdego obszczymura-szarpakowca albo amatora niewymiarowych sandaczyków z osobna, postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje mu odwołanie, a potem jeszcze skarga do sądu administracyjnego. A ten właśnie stan utrzymuje nowa ustawa.
Wiem że to co napisałem, nie dotyczy bezpośrednio ryb szlachetnych, ale każdemu chyba zależy na zachowaniu całości naszych zasobów morskich w możliwie najlepszym stanie.
Ale cóż, pozostaje mieć nadzieję, że jednym z celów wprowadzenia nowej ustawy będzie lepsza niż do tej pory ochrona tych zasobów, również przed pseudowędkarzami i obowiązujące przepisy będą skuteczniej egzekwowane, nawet w trybie administracyjnym.


Damian - na podstawie tej ustawy nikt nie dostaje żadnego mandatu, co najwyżej decyzję okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego o nałożeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy lub wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego.
Ostatnio zmieniany: 2015/01/10 19:16 przez Krzysiek Rogalski.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 19:18 #141549

 • J-A-C-E-K
 • J-A-C-E-K Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 888
 • Podziękowań: 647
Następna instytucja, która próbuje wydoić społeczeństwo, a bynajmniej jego część :angry: ..Tylko proszę was, nie piszcie, że to mało i całe te bla bla o składkach, opłatach za wędkowanie, i nie ma ryb, bo składki są za niskie itp. itd.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 19:19 #141550

 • flowhere
 • flowhere Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Każdy łowić może, jeden lepiej, drugi trochę ...
 • Posty: 884
 • Podziękowań: 169
wędkomaniak napisał:
wysokość opłat o których mowa w art 97 ust. 1 pkt 2 Ustawy
może wynosić nie więcej niż:
36 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów,
73 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów,
180 zł w przypadku rocznego okresu połowów.

poczekajmy jednak na treść Rozporządzenia

wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to w trzecim kwartale ok.3800 dzielimy je na 20 i wychodzi że maks to 190zł.
Krzysiek Rogalski napisał:
Damian - na podstawie tej ustawy nikt nie dostaje żadnego mandatu, co najwyżej decyzję okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego o nałożeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy lub wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego.

Krzysiu jak zwał tak zwał, chodzi mi bardziej o fakt czy będzie to prowadziło do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji i czy może mieć to jakiś wpływ na przestrzeganie przepisów przez wszystkie strony.
Ostatnio zmieniany: 2015/01/10 19:23 przez flowhere.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 19:30 #141552

 • J-A-C-E-K
 • J-A-C-E-K Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 888
 • Podziękowań: 647
flowhere napisał:
czy będzie to prowadziło do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji .

Konsekwencja może być taka, że inspektor ma prawo odmówić wydania kolejnego zezwolenia.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 19:51 #141554

 • kuba_kos
 • kuba_kos Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 110
 • Podziękowań: 40
139 ust.3 ważny przepis, dobrze, że roczne zezwolenie kupiłem w grudniu.

Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014 r. 2015/01/10 20:07 #141556

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 1378
 • Podziękowań: 574
A czy ktoś zauważył projekt tej ustawy poddany konsultacjom społecznym?
Jakoś tak chyłkiem jest wprowadzana, czy coś mi umknęło? Krzyśku R., co o tym sądzisz?
Za tę wiadomość podziękował(a): J-A-C-E-K
Moderatorzy: Tarkowski
Time to create page: 0.256 seconds